Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

 

 
 

 
 

KONTAKT

TEMPO
Dlhý rad B/1
08501 Bardejov
tel: 054/4723363
info(a)tempobj.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena 19,00 €
skladom
Cena 72,50 €
skladom
 

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.tempobj.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva").

Predávajúcim sa rozumie živnostník Mária Humeníková - TEMPO, so sídlom Dlhý rad B/1, 08501 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 45408602, IČ DPH: SK1043041527 zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, číslo živnostenského registra:760-14935, poštová adresa Dlhý rad B/1, 08501 Bardejov

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu  na www.tempobj.sk

 

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Objednávka

1.

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.tempobj.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. 

4.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do momentu obdržania emailu o odoslaní tovaru na uvedenú adresu spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou (email). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

I. Dodacie lehoty

1.

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Doba dodania tovaru závisí od dostupnosti tovaru na sklade (maximálna doba do odoslania tovaru spotrebiteľovi je 2 týždne).

2.

V prípade, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, predávajúci kontaktuje spotrebiteľa a dohodnú sa na dobe dodania tovaru. V prípade, že navrhnutá doba dodania spotrebiteľovi nevyhovuje, má spotrebiteľ právo objednávku zrušiť.

 

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená v emaily o potvrdení objednávky. Prípadnú zmenu ceny výrobku predávajúci vopred oznámi mailom kupujúcemu pred odoslaním tovaru. Po súhlase kupujúceho predávajúci odošle tovar na adresu uvedenú v objednávke.

 

2.

Spotrebiteľ uhrádza platbu:

  • v hotovosti
  • dobierkou
  • prevodom/vkladom na účet predávajúceho - tovar bude zaslaný až po uhradení celej sumy tovaru na účet predávajúceho, číslo účtu: SK12 0900 0000 0004 5288 2796, SLSP, ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo objednávky

 

3.

Pri preberaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

 

4.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena 4,00€

b) Slovenskú poštu - balík na adresu - cena 3,60€.

c) Slovenskou poštou - balík na poštu - cena 2,40€.

Cena dobierky je 1,30€.

V prípade produktov s označením Doprava zdarma je cena poštovného 0€, avšak predávajúci si vyhradzuje právo zvoliť spôsob dopravy s najnižšími možnými nákladmi.

 

5.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi v emaily o potvrdení objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

 

III. Preberanie tovaru

1.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar po dohode s doručovateľskou spoločnosťou na adrese uvedenej v objednávke.

 

2.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky spísať Zápis o škode na zásielke s doručovateľskou spoločnosťou a ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie zásielky nebudú akceptované.

 

3.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením celkovej ceny zásielky, t.j. cena tovaru + poštovné, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve na diaľku, a to dopravnej spoločnosti alebo prevodom na účet predávajúceho.

 

4.

Pri platbe bankovým prevodom predávajúci odošle tovar spotrebiteľovi až po pripísaní platby na účet predávajúceho, alebo po obdržaní výpisu o bankovom prevode celkovej sumy objednávky na účet predávajúceho.

 

5.

Nebezpečenstvo škody na zásielke prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

1.

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do momentu obdržania emailu o odoslaní tovaru na uvedenú adresu spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

 

2.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Dokument o odstúpení od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

Produkt nesmie byť poškodený, nesmie vykazovať známky používania, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, kópiu dokladu o nadobudnutí), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. 

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 

3.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu (vrátane ceny poštovného), ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi späť na bankový účet spotrebiteľa.

4.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 

5.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

 

V. Záruka a servis

1.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. V prípade reklamácie tovaru má predávajúci zákonnú lehotu 30 dní na vybavenie reklamácie.

 

2.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 

3.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

 

VI. Ochrana osobných údajov 


Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu:
uvedenom v registračnom formulári,
uvedenom v objednávkovom formulári
uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese https://www.tempobj.sk.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť, Mária Humeníková - Tempo IČO:45408602 oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely:
registrácie užívateľov
vedenia databázy registrovaných užívateľov,
spracovania objednávok,
informovania užívateľov o stave objednávok,
vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.
V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na info@tempobj.sk.

Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, ak nebola za posledných 12 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany.

Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

 

 

VI. Záverečné ustanovenia

1.

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

2.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 

3.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

4.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, ručne vypísanú objednávku, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.